พัฒนาโดย ครูสุริยันต์ แก้วชนะ งาน GPA ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32