รายงานผลการเรียนปีการศึกษา ....ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น....กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายทะเบียนวัดผลอีกครั้ง...


เลขประจำตัวนักเรียน  เลือกปีการศึกษา       เลือกระดับชั้น     

เลขประจำตัวนักเรียน ให้ใส่เลข 5 หลัก ตามใบรายชื่อ เช่น   : 04567       รหัสผ่านใช้วันเดือนปีเกิด เช่น เกิด 1 มกราคม 2542 ใส่ 01052542     เลือกระดับชั้นปัจจุบัน


กรุณาใส่เลขประจำตัวนักเรียน

พัฒนาโดย ครูสุริยันต์ แก้วชนะ งาน GPA ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32