แสกนที่ QR Code
นี้เพื่อทำจอง
ห้องสื่อกระสังมัลติมีเดีย
หรือ
gg.gg/TheaterBooking