เเจ้งเรื่องร้องเรียน


 

ข้อมูลพื้นฐาน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (VISION)

         “โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นพื้นที่ปลอดภัย เลิศล้ำวิถีพุทธ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ (Mission)

      1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของชุมชน ประเทศชาติ

       2. ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

       3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ                

       4. ส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิตมีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21          

       5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร และนักเรียนทุกคนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย

       6. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสม ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

       8. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

       9. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

      10. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยทุกด้าน

 

เป้าประสงค์ (Goals)

        1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุน  มีการจัดการเรียน     การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตรงตามมาตรฐานสากล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี

        3. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานสากล

        4. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

        5. ครู  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        6. ครู  บุคลากรและนักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

        7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และมีบรรยากาศทางวิชาการ

        8. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

       9. ครู  บุคลากรและนักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสารได้ดี

      10. ครู  บุคลากร  และนักเรียน  ได้รับความปลอดภัยจากโรคภัย ภัยพิบัติ  ภัยทางเทคโนโลยี  และภัยคุกคามต่าง ๆ

 

ค่านิยม (Values  Core)

          1.  มุ่งผลสัมฤทธิ์

          2.  น้อมจิตบริการ

          3.  สร้างงานเป็นทีม

          4.  รีบเร่งพัฒนา

          5.  สานสัมพันธ์ชุมชน

 

กลยุทธ์ (Strategy)

       1.  เร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นความเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

       2.  เสริมสร้างนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม  นำความรู้ไปใช้  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

       3.  ส่งเสริมให้ครูสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดเน้นของการจัดการศึกษา

       4.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับสากล 

       5.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอกและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

       6.  ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

       7.  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสื่อสาร

ด้วยภาษาต่างประเทศที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

       คุณธรรมนำวิชาการ 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

       รู้หน้าที่  มีจิตอาสา

 

คำขวัญโรงเรียนกระสังพิทยาคม

       รักเกียรติ  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาตน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา นรานํ รตนํ  แปลว่า  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ ทางแห่งความเจริญและทางแห่งความเสื่อม
รัตนะ  หมายถึง  แก้วอันประเสริฐที่มีค่ามาก  สามารถบันดาลให้สำเร็จประโยชน์ ความผาสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ใช้สอย
นรชน หมายถึง  บุคคลที่รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ  รู้ดี รู้ชั่วและมีคุณธรรม จริยธรรม
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน หมายถึง  เมื่อบุคคลได้ศึกษาเล่าเรียนจนเกิดปัญญาแล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนนั้น  สามารถดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและประสบแต่ความผาสุขตลอดไป
 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู หมายถึง ความรักความศรัทธามานะสามัคคี
สีฟ้า หมายถึง น้ำใจอันประเสริฐเลิศปัญญาพาสุขสันต์
ชมพู-ฟ้า หมายถึง ใจงามนำสุขปลูกศรัทธา

  

ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์ มั่นยืน

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ECO-SCHOOL

รายชื่อติด ปพ 5

KRASANGPITTAYAKOM SCHOOL

Copyright © 2024. All Rights Reserved.