www.krasang.ac.th

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริต

กพ.7ออนไลน์

เเจ้งเรื่องร้องเรียน


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกระสังพิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ 
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวศึกษาธิการ

....................ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 อยู่ในเขตสุขาภิบาล หมู่ที่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนกระสัง เข้าอยู่ในโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 15 ของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนกระสังพิทยาคม

พ.ศ. 2518 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายไกร สุขอนันต์ อดีตกำนันตำบลกระสัง เนื้อที่ 39 ไร่ 287 ตารางวา ที่ดินแปลงนี้ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุหมายเลข บร.505(14875)

 

.......โรงเรียนกระสังพิทยาคมได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนกระสัง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในสมัยนั้น


ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2503  และได้ย้ายมาทำการสอนที่บ้านพักนายอำเภอกระสัง  (นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ)  ชั่วคราว เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน และนักเรียนจะได้ช่วยปรับพื้นที่ด้วย เมื่อสร้างอาคารเสร็จ   (หอประชุมขนาดเล็ก)  จึงได้ย้ายมาทำการสอนเป็นการถาวรและได้ขยายชั้นเรียนต่อมาตามลำดับ


...จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงเรียนกระสังพิทยาคม มีอาคารเรียนถาวร จำนวน  5 หลัง อาคารดนตรีนาฏศิลป์ 1 หลัง หอประชุมมาตรฐาน 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง บ้านพักครู 14 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 1 หลัง


 

ผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์ มั่นยืน

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

KSPTV

ดาวน์โหลดเอกสาร


 

 

 
  

รงเรียนกระสังพิทยาคม 418 หมู่ที่ 9 ถ.เทศบาล14 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

โทรศัพท์ 044-691036     โทรสาร 044691036